“Публична покана” по проект Подобряване на производствения капацитет в Пикник-17

Процедура за избор на изпълнител чрез избор с “Публична покана” по проект BG16RFOP002-2.040-0998-C02 Подобряване на производствения капацитет в Пикник-17

Предмет на процедурата: „Избор на изпълнител за доставка на оборудване за целите на Договор № BG16RFOP002-2.040-0998-C02 “Подобряване на производствения капацитет в Пикник-17″“

Прогнозна стойност: 444 000.00 лв. без ДДС

Дата на обявление на процедурата: 05.05.2021 г.

Крайна дата за подаване на оферти: 12.05.2021 г.

Документи